സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest financial corporation

by giacongFGHJkjเข้าร่วมแนวคิดธุรกิจ Groxp กลุ่ม WhatsApp16 รูปแบบเงินกู้/อัตราดอกเบี้ย 1. โครงการเงินกู้ระยะยาวสำหรับกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดระยะยาวสำหรับโครงการ องค์กรใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมด มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนจากบริษัท ยกเว้นโครงการ CRE 2. เงินทุนหมุนเวียนหมุนเวียน เงินกู้ เพื่อจัดหาเงินทุนหมุนเวียน องค์กรใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมด มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนจาก บริษัท ยกเว้นโครงการ CRE 3. แผนการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมการก่อสร้างและโครงการเคหะ – ผู้ส่งเสริมควรมีฐานะการเงินที่ดีและประสบความสำเร็จในธุรกิจอื่น ๆ ของพวกเขา พื้นที่ – โปรโมเตอร์ควรพร้อมท์ในการให้บริการสินเชื่อที่ตนมี – ลูกค้าเดิมของบริษัทจะได้รับสิทธิพิเศษ – แกนกลางขั้นต่ำของพลเมืองจะต้องเป็น 600 4. โครงการเงินกู้ระยะสั้น – หน่วยใหม่และที่มีอยู่ – ควรมีความรวดเร็วในการให้บริการความรับผิด (ถ้ามี) ในโครงการนี้และโครงการอื่น ๆ ของโครงการ 5. โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนพิเศษแก่โรงแรม เพื่อให้ข้อกำหนดการทำงานระยะสั้นของโรงแรมที่ดำเนินกิจการเป็นอย่างดีด้วยขั้นตอนขั้นต่ำ 6. โครงการปรับปรุงความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้รับเหมา 7. โครงการความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการผลิตภาพยนตร์สารคดีและรายการทีวี เพื่อขยายขอบเขตการเงินระยะสั้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการผลิตภาพยนตร์สารคดีและรายการทีวี 8. โครงการสินเชื่อรถยนต์ ซื้อยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ ซื้อรถสองล้อหากต้องการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและหากจำนวนของพวกเขามีอย่างน้อยสิบ 9. โครงการเงินกู้ตามระยะเวลาเงินทุนหมุนเวียน วิสาหกิจที่มีอยู่และใหม่ในภาคการผลิตและบริการ ยกเว้นโครงการ CRE 10. โครงการเพื่อความทันสมัย ​​การอัปเกรด การขยายและการกระจายการลงทุนของหน่วยการผลิต/โรงแรม/โรงพยาบาลที่มีอยู่ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับความทันสมัย ​​การอัพเกรด การขยายและการกระจายความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรที่มีอยู่สามารถก้าวให้ทันกับความต้องการในปัจจุบันในด้านเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และตลาด . ข้อกำหนด 11. โครงการกองทุนหมุนเวียนพิเศษสำหรับลูกค้าปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสินเชื่อเร่งด่วนของลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรและมีเหตุผลที่เหมาะสม 12. โครงการการเงินลูกหนี้ เพื่อบรรเทากระแสเงินสดของหน่วย MSME โดยการลดค่าเงิน ระยะเวลาสูงสุด 180 วัน 13 โครงการเปิดเสรีสำหรับการจัดหาเงินทุนสูงถึง 100 แสนรูปีต่อหน่วยภายใต้ KSEDM เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการขยาย/ขยายวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ KSEDM เพื่อตอบสนองความต้องการในการซื้อสินทรัพย์ถาวร กองทุนเพื่อการตลาด การเปิดตัว เงินเดือน ค่าใช้จ่ายที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อื่นๆ 14. Startup Support Scheme สตาร์ทอัพคือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ถ้ามันตอบสนองความต้องการใหม่ นำเสนอในพื้นที่ที่กว้างขึ้นหรือแม้กระทั่งทั่วโลก มันก็มีศักยภาพในการเติบโตที่ดีเช่นกัน การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมีความสำคัญเนื่องจากนวัตกรรม งานใหม่ และการนำพลวัตของการแข่งขันมาสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเติบโตส่วนใหญ่เกิดจากผู้ประกอบการที่มีความทะเยอทะยานสูง ซึ่งค้นหาและตระหนักถึงโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มดี T 15. โครงการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนตามข้อกำหนดของสตาร์ทอัพเพื่อดำเนินการสั่งซื้อ -ควรเป็นสตาร์ทอัพ สตาร์ทอัพเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นน้อยกว่า 7 ปีนับจากวันที่สมัครและมีมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน . Rs 25 crores ในปีการเงินใดๆ -ก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดส่วนตัวหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจำกัด บริษัทเอกชนได้รับการยอมรับมากกว่า -นิติบุคคลที่ยื่นคำขอจะเป็น MSME ที่จดทะเบียนกับรัฐบาล – นิติบุคคลของผู้สมัครมีคำสั่งซื้อที่มั่นคงจากบริษัทที่มีชื่อเสียง – นิติบุคคลของผู้สมัครควรดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า มูลค่า 3 เท่าของจำนวนเงินที่สมัครสำเร็จ – ให้ความพึงพอใจกับข้อเสนอที่แนะนำโดย Kerala Startup Mission (KSUM) 16 โครงการระดมทุนเพื่อการลงทุนหนี้สำหรับ IT Hardware & Software Enterprises – จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทเอกชนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเอกชนจำกัดได้รับการยอมรับมากกว่า -นิติบุคคลที่สมัครจะต้องเป็น MSME ที่จดทะเบียนกับรัฐบาล – นิติบุคคลของผู้สมัครได้รับการตรวจสอบสถานะทางการเงินจากกองทุนร่วมลงทุนที่ได้รับการรับรองจาก SEBI และพวกเขาได้ยืนยันจำนวนเงินที่จะลงทุนและรูปแบบเดียวกัน – ให้ความพึงพอใจกับข้อเสนอที่แนะนำโดย Kerala Startup Mission (KSUM) 17. NDPREM Scheme (โครงการกรม Norka เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้อพยพกลับ) เพื่อให้สินเชื่อตามความต้องการแก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุโดย NORKA ROOTS สำหรับการตั้งค่าและดำเนินการบริการ / การผลิตใด ๆ กิจกรรมภายใต้ MSME สิทธิ์ในการขอสินเชื่อภายใต้โครงการนี้คือ 75% ของต้นทุนโครงการ โดยขึ้นอยู่กับเงินกู้สูงสุดที่ Rs 22.50 Lakhs ต่อผู้กู้ NORKA ROOTS จะฝากเงิน 15% ของต้นทุนโครงการโดยไม่เกิน Rs 3.00 lakhs โดยมี KFC เป็นเงินอุดหนุนแบบ Back End .

Images related to the topic financial corporation

സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

Search related to the topic സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest

#സരഭകർകക #ലകഷ #വയപ #പലശയകക #Kerala #Finance #Corporation #KFC #Loan #Schemes #amp #Interest
സംരംഭകർക്ക് 50 ലക്ഷം വായ്പ 7% പലിശയ്ക്ക് | Kerala Finance Corporation KFC Loan Schemes & Interest
financial corporation
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่
ดูวิธีการทำเงินออนไลน์ล่าสุดทั้งหมด: ดูเพิ่มเติมที่นี่

See also  A Wall Street Bailout Bill financial bill

Related Posts

12 comments

TINKU'S GAMES 15/10/2021 - 9:32 PM

We applied for MSME Project on Sep:2020 on hold due to Covid till Jan 2021
then 30 % files are moved till march and again on hold due to year end(financial) ,then
work on slow due to election duty ,after election on hold hand of advocate for two months ,now he approved
and hand over to valuator , he visited twice till now not updated …around 10 months ….KSC employs are not
efficient … don't waste your time.. try any other nationalized bank….

Reply
Siddharth K S 15/10/2021 - 9:32 PM

ഇതൊക്കെ കിട്ടി എപ്പൊ തുടങ്ങും ബിസിനസ്😑

Reply
Sreedevi .T T 15/10/2021 - 9:32 PM

Waste video

Reply
Anil M 15/10/2021 - 9:32 PM

Kfclonfonnabar

Reply
Usha Anakha 15/10/2021 - 9:32 PM

സാർ ഞൻ ഞൻ ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ ജോലി നോക്കുന്നു.3മാസത്തിനകം നാട്ടിൽ വരും ഒരു ബിസിനസ്സിന് തുടങ്ങൻ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു തട്ടുമോ??

Reply
Usha Anakha 15/10/2021 - 9:32 PM

Sir sorry.. ഇതെല്ലാം മലയാളയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു വീഡിയോ മനസിലായില്ല

Reply
Soo raj 15/10/2021 - 9:32 PM

Onnum manasilakunnilla evidayane apekshakodukendath eth benkil pokanam 🙏🙏🙏🙏

Reply
seena winston 15/10/2021 - 9:32 PM

ഒന്നും മനസിലായില്ല 😭

Reply
Rtdgy tell the cost 15/10/2021 - 9:32 PM

Very useful

Reply
POPULAR 15/10/2021 - 9:32 PM

ഇതെന്താണ് മരുന്ന് കച്ചവടമാ,ണോ പാറ്റ മൂട്ട കൊതുക്

Reply
My Choice 15/10/2021 - 9:32 PM

Bakery ..packing confectionery start cheyyan..loan kittulle…selling our own foods and other bakery items..this is in panchayath

Reply
Shijukumar Nair 15/10/2021 - 9:32 PM

Sir njan presently prevasy anu varunne December nattile vannu oru cheriya coconut oil business thudangan thalparyam unddu KFC contact cheythale helps kittumo,?????????

Reply

Leave a Comment